Algemene voorwaarden

Inschrijven

Inschrijven voor de cursus volgens de BOMA-methode® geschiedt door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier te retourneren aan Stotterinstituut de Pauw. Dit kan via e-mail, schriftelijk of door het online invullen via onze site www.instituutdepauw.nl. Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u binnen 1 week een bevestiging van de aanmelding waarin, tevens vermeld de dan geldende cursuskosten.

Betaling

Na ontvangst van de aanmelding ontvangt u de factuur, deze dient u voorafgaand aan de cursusdatum volledig te voldoen, tenzij anders overeengekomen met Stotterinstituut de Pauw.

Annuleren en/of doorschuiven

Stotterinstituut de Pauw behoudt zich het recht voor om in overleg met de cursist(e) de geplande cursusdatum door te schuiven naar een nader te bepalen cursusdatum indien het minimaal aantal deelnemers voor geplande cursus niet toereikend is, of door andere bijzondere omstandigheden. Annulering voor deelname aan de cursus waarop is ingeschreven dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursusdatum schriftelijk of per e-mail te zijn doorgegeven met vermelding van een geldige reden. Doorschuiven naar een andere cursusdatum geschiedt zonder extra bijkomende kosten. Bij het niet aanwezig zijn op aangemelde cursusdatum, zonder afmelding, wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. De cursist(e) is altijd aansprakelijk voor het nakomen van betalingsverplichtingen.

Overmacht

Indien cursist(e) wegens ziekte of overmacht niet kan deelnemen aan de cursus waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven kan na overleg met Stotterinstituut de Pauw de aanmelding ongeldig worden gemaakt en wordt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort naar de cursist(e).

Aansprakelijkheid/eigendom

De cursist(e) zal zich redelijkerwijs inzetten tijdens deelname aan de therapie en de lesinstructies opvolgen. Stotterinstituut de Pauw zal zich volledig inzetten om een optimaal resultaat bij cursist(e) te bewerkstelligen. De cursist(e) neemt de plicht op zich om tijdens en na afloop van de gevolgde cursus/therapie geen vertrouwelijke of concurrentie gevoelige informatie naar buiten te brengen. Nog zal hij/zij de BOMA-methode® van Stotterinstituut de Pauw doorgeven of gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Stotterinstituut de Pauw. Stotterinstituut de Pauw is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen.

Persoonlijke gegevens

Stotterinstituut de Pauw behandelt uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt. Alle deelnemers aan de BOMA-methode® van Stotterinstituut de Pauw gaan tevens vertrouwelijk om met gevoelige informatie van mededeelnemers.

Klachten

Indien u klachten heeft dient u deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de gevolgde cursusdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Stotterinstituut de Pauw. Tevens kunt u uw klacht neerleggen bij de klachtencommissie van de Nederlandse Stottervereniging Demosthenes. Indien uw klacht gegrond blijkt te zijn, zullen de door u gemaakte cursuskosten worden geretourneerd.